Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Монтана

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 148 098 72 841 75 257 94 345 46 328 48 017 53 753 26 513 27 240
Под трудоспособна1 20 371 10 435 9 936 13 955 7 091 6 864 6 416 3 344 3 072
В трудоспособна2 83 911 45 789 38 122 59 401 31 488 27 913 24 510 14 301 10 209
Над трудоспособна3 43 816 16 617 27 199 20 989 7 749 13 240 22 827 8 868 13 959
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.