Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Софийска

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 247 489 121 860 125 629 150 434 73 838 76 596 97 055 48 022 49 033
Под трудоспособна1 35 589 18 357 17 232 23 394 12 144 11 250 12 195 6 213 5 982
В трудоспособна2 148 066 79 407 68 659 95 534 50 114 45 420 52 532 29 293 23 239
Над трудоспособна3 63 834 24 096 39 738 31 506 11 580 19 926 32 328 12 516 19 812
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.