Обитавани жилища според форма на собственост и години на преброяванията

Година: 2011 Брой: 753237 Година: 2011 Брой: 753237 Година: 2011 Брой: 753237 Година: 2011 Брой: 1913496 Година: 2011 Брой: 1913496 Година: 2011 Брой: 1913496 Година: 2011 Брой: 2666733 Година: 2011 Брой: 2666733 Година: 2011 Брой: 2666733 Година: 2001 Брой: 913528 Година: 2001 Брой: 913528 Година: 2001 Брой: 913528 Година: 2001 Брой: 1905579 Година: 2001 Брой: 1905579 Година: 2001 Брой: 1905579 Година: 2001 Брой: 2819107 Година: 2001 Брой: 2819107 Година: 2001 Брой: 2819107 Година: 1992 Брой: 948106 Година: 1992 Брой: 948106 Година: 1992 Брой: 948106 Година: 1992 Брой: 1840802 Година: 1992 Брой: 1840802 Година: 1992 Брой: 1840802 Година: 1992 Брой: 2788908 Година: 1992 Брой: 2788908 Година: 1992 Брой: 2788908 Година: 1985 Брой: 995006 Година: 1985 Брой: 995006 Година: 1985 Брой: 995006 Година: 1985 Брой: 1729983 Година: 1985 Брой: 1729983 Година: 1985 Брой: 1729983 Година: 1985 Брой: 2724989 Година: 1985 Брой: 2724989 Година: 1985 Брой: 2724989 Година: 1975 Брой: 1052261 Година: 1975 Брой: 1052261 Година: 1975 Брой: 1052261 Година: 1975 Брой: 1290558 Година: 1975 Брой: 1290558 Година: 1975 Брой: 1290558 Година: 1975 Брой: 2342819 Година: 1975 Брой: 2342819 Година: 1975 Брой: 2342819
Местоживеене
Вид собственост:
 

Годинa на преброяванията Вид Собствеост Общо % В градовете % В селата %
1975 Общо 2 342 819 100,0 1 290 558 100,0 1 052 261 100,0
Частна 2 073 264 88,5 1 047 814 81,2 1 025 450 97,5
Държавна 269 555 11,5 242 744 18,8 26 811 2,5
1985 Общо 2 724 989 100,0 1 729 983 100,0 995 006 100,0
Частна 2 283 496 83,8 1 320 291 76,3 963 205 96,8
Държавна 441 493 16,2 409 692 23,7 31 801 3,2
1992 Общо 2 788 908 100,0 1 840 802 100,0 948 106 100,0
Частна 2 611 972 93,7 1 683 774 91,5 928 198 97,9
Държавна 176 936 6,3 157 028 8,5 19 908 2,1
2001 Общо 2 819 107 100,0 1 905 579 100,0 913 528 100,0
Частна 2 725 855 96,7 1 821 776 95,6 904 079 99,0
Държавна 93 252 3,3 83 803 4,4 9 449 1,0
2011 Общо 2 666 733 100,0 1 913 496 100,0 753 237 100,0
Частна 2 596 855 97,4 1 848 773 96,6 748 082 99,3
Държавна 69 878 2,6 64 723 3,4 5 155 0,7