Прираст на населението между преброяванията

Период: 2002-2011 Прираст: -564331 Период: 2002-2011 Прираст: -564331 Период: 2002-2011 Прираст: -564331 Период: 2002-2011 Прираст: -136273 Период: 2002-2011 Прираст: -136273 Период: 2002-2011 Прираст: -136273 Период: 2002-2011 Прираст: -428058 Период: 2002-2011 Прираст: -428058 Период: 2002-2011 Прираст: -428058 Период: 1993-2001 Прираст: -558416 Период: 1993-2001 Прираст: -558416 Период: 1993-2001 Прираст: -558416 Период: 1993-2001 Прираст: -230018 Период: 1993-2001 Прираст: -230018 Период: 1993-2001 Прираст: -230018 Период: 1993-2001 Прираст: -328398 Период: 1993-2001 Прираст: -328398 Период: 1993-2001 Прираст: -328398 Период: 1986-1992 Прираст: -461332 Период: 1986-1992 Прираст: -461332 Период: 1986-1992 Прираст: -461332 Период: 1986-1992 Прираст: -95387 Период: 1986-1992 Прираст: -95387 Период: 1986-1992 Прираст: -95387 Период: 1986-1992 Прираст: -365945 Период: 1986-1992 Прираст: -365945 Период: 1986-1992 Прираст: -365945 Период: 1976-1985 Прираст: 738852 Период: 1976-1985 Прираст: 738852 Период: 1976-1985 Прираст: 738852 Период: 1976-1985 Прираст: 220878 Период: 1976-1985 Прираст: 220878 Период: 1976-1985 Прираст: 220878 Период: 1976-1985 Прираст: -517974 Период: 1976-1985 Прираст: -517974 Период: 1976-1985 Прираст: -517974 Период: 1966-1975 Прираст: 1238263 Период: 1966-1975 Прираст: 1238263 Период: 1966-1975 Прираст: 1238263 Период: 1966-1975 Прираст: 499905 Период: 1966-1975 Прираст: 499905 Период: 1966-1975 Прираст: 499905 Период: 1966-1975 Прираст: -738358 Период: 1966-1975 Прираст: -738358 Период: 1966-1975 Прираст: -738358 Период: 1957-1965 Прираст: 1266753 Период: 1957-1965 Прираст: 1266753 Период: 1957-1965 Прираст: 1266753 Период: 1957-1965 Прираст: 614157 Период: 1957-1965 Прираст: 614157 Период: 1957-1965 Прираст: 614157 Период: 1957-1965 Прираст: -652596 Период: 1957-1965 Прираст: -652596 Период: 1957-1965 Прираст: -652596 Период: 1947-1956 Прираст: 820883 Период: 1947-1956 Прираст: 820883 Период: 1947-1956 Прираст: 820883 Период: 1947-1956 Прираст: 584360 Период: 1947-1956 Прираст: 584360 Период: 1947-1956 Прираст: 584360 Период: 1947-1956 Прираст: -236523 Период: 1947-1956 Прираст: -236523 Период: 1947-1956 Прираст: -236523 Период: 1935-1946 Прираст: 518773 Период: 1935-1946 Прираст: 518773 Период: 1935-1946 Прираст: 518773 Период: 1935-1946 Прираст: 432637 Период: 1935-1946 Прираст: 432637 Период: 1935-1946 Прираст: 432637 Период: 1935-1946 Прираст: 951410 Период: 1935-1946 Прираст: 951410 Период: 1935-1946 Прираст: 951410 Период: 1927-1934 Прираст: 426778 Период: 1927-1934 Прираст: 426778 Период: 1927-1934 Прираст: 426778 Период: 1927-1934 Прираст: 172420 Период: 1927-1934 Прираст: 172420 Период: 1927-1934 Прираст: 172420 Период: 1927-1934 Прираст: 599198 Период: 1927-1934 Прираст: 599198 Период: 1927-1934 Прираст: 599198 Период: 1921-1926 Прираст: 468014 Период: 1921-1926 Прираст: 468014 Период: 1921-1926 Прираст: 468014 Период: 1921-1926 Прираст: 163756 Период: 1921-1926 Прираст: 163756 Период: 1921-1926 Прираст: 163756 Период: 1921-1926 Прираст: 631770 Период: 1921-1926 Прираст: 631770 Период: 1921-1926 Прираст: 631770 Период: 1911-1920 Прираст: 372605 Период: 1911-1920 Прираст: 372605 Период: 1911-1920 Прираст: 372605 Период: 1911-1920 Прираст: 136853 Период: 1911-1920 Прираст: 136853 Период: 1911-1920 Прираст: 136853 Период: 1911-1920 Прираст: 509458 Период: 1911-1920 Прираст: 509458 Период: 1911-1920 Прираст: 509458 Период: 1906-1910 Прираст: 262105 Период: 1906-1910 Прираст: 262105 Период: 1906-1910 Прираст: 262105 Период: 1906-1910 Прираст: 39833 Период: 1906-1910 Прираст: 39833 Период: 1906-1910 Прираст: 39833 Период: 1906-1910 Прираст: 301938 Период: 1906-1910 Прираст: 301938 Период: 1906-1910 Прираст: 301938 Период: 1900-1905 Прираст: 244038 Период: 1900-1905 Прираст: 244038 Период: 1900-1905 Прираст: 244038 Период: 1900-1905 Прираст: 47254 Период: 1900-1905 Прираст: 47254 Период: 1900-1905 Прираст: 47254 Период: 1900-1905 Прираст: 291292 Период: 1900-1905 Прираст: 291292 Период: 1900-1905 Прираст: 291292
 
Период Пол Общо В градовете В селата
Абсолютен брой Средногодишен прираст-брой Средногодишен прираст-% Абсолютен брой Средногодишен прираст-брой Средногодишен прираст-% Абсолютен брой Средногодишен прираст-брой Средногодишен прираст-%
1900-1905 Общо 291 292 58 258 1,5 47 254 9 451 1,2 244 038 48 807 1,6
Мъже 147 525 - - 25 941 - - 121 574 - -
Жени 143 767 - - 21 303 - - 122 464 - -
1906-1910 Общо 301 938 60 388 1,5 39 833 7 967 1,0 262 105 52 421 1,6
Мъже 149 593 - - 18 676 - - 130 917 - -
Жени 152 345 - - 21 157 - - 131 188 - -
1911-1920 Общо 509 458 50 945 1,1 136 853 13 685 1,5 372 605 37 260 1,0
Мъже 214 099 - - 67 967 - - 146 132 - -
Жени 295 359 - - 68 886 - - 226 473 - -
1921-1926 Общо 631 770 105 295 2,1 163 756 27 293 2,6 468 014 78 002 1,9
Мъже 322 241 - - 78 326 - - 243 915 - -
Жени 309 529 - - 85 430 - - 224 099 - -
1927-1934 Общо 599 198 74 899 1,3 172 420 21 552 1,8 426 778 53 347 1,2
Мъже 310 868 - - 85 953 - - 224 915 - -
Жени 288 330 - - 86 467 - - 201 863 - -
1935-1946 Общо 951 410 79 284 1,2 432 637 36 053 2,4 518 773 43 231 0,9
Мъже 462 881 - - 227 624 - - 235 257 - -
Жени 488 529 - - 205 013 - - 283 516 - -
1947-1956 Общо 584 360 58 436 0,8 820 883 82 088 3,8 -236 523 -23 652 -0,5
Мъже 282 582 - - 388 132 - - -105 550 - -
Жени 301 778 - - 432 751 - - -130 973 - -
1957-1965 Общо 614 157 68 240 0,9 1 266 753 140 750 4,4 -652 596 -72 510 -1,5
Мъже 314 811 - - 653 190 - - -320 379 - -
Жени 299 346 - - 631 563 - - -332 217 - -
1966-1975 Общо 499 905 49 991 0,6 1 238 263 123 826 2,8 -738 358 -73 835 -1,8
Мъже 243 653 - - 605 848 - - -362 195 - -
Жени 256 252 - - 632 415 - - -376 163 - -
1976-1985 Общо 220 878 22 088 0,2 738 852 73 885 1,4 -517 974 -51 797 -1,5
Мъже 75 482 - - 347 373 - - -271 891 - -
Жени 145 396 - - 391 479 - - -246 083 - -
1986-1992 Общо -461 332 -65 904 -0,8 -95 387 -13 627 -0,2 -365 945 -52 277 -1,8
Мъже -262 680 - - -72 750 - - -189 930 - -
Жени -198 652 - - -22 637 - - -176 015 - -
1993-2001 Общо -558 416 -69 802 -0,9 -230 018 -28 752 -0,5 -328 398 -41 050 -1,6
Мъже -308 157 - - -141 019 - - -167 138 - -
Жени -250 259 - - -88 999 - - -161 260 - -
2002-2011 Общо -564 331 -56 433 -0,7 -136 273 -13 627 -0,2 -428 058 -42 806 -1,7
Мъже -275 894 - - -70 578 - - -205 316 - -
Жени -288 437 - - -65 695 - - -222 742 - -