Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В градовете
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Брой
Общо 7 364 570 3 586 571 3 777 999 5 338 261 2 580 734 2 757 527 2 026 309 1 005 837 1 020 472
Под трудоспособна1 1 039 949 534 921 505 028 755 196 388 014 367 182 284 753 146 907 137 846
В трудоспособна2 4 576 904 2 403 619 2 173 285 3 468 965 1 790 734 1 678 231 1 107 939 612 885 495 054
Над трудоспособна3 1 747 717 648 031 1 099 686 1 114 100 401 986 712 114 633 617 246 045 387 572
Структура-процент
Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Под трудоспособна1 14,1 14,9 13,4 14,2 15,0 13,3 14,1 14,6 13,5
В трудоспособна2 62,2 67,0 57,5 65,0 69,4 60,9 54,6 60,9 48,5
Над трудоспособна3 23,7 18,1 29,1 20,9 15,6 25,8 31,3 24,5 38,0
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.