Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Брой
Общо Общо 233 463 159 338 37 658 9 811 5 218 4 194 17 244
Образователна и научна степен "доктор" 3 680 2 485 602 206 98 81 208
Висше 80 242 53 762 13 769 3 219 1 665 1 904 5 923
Средно 107 818 74 380 17 140 4 454 2 326 1 829 7 689
Основно 29 307 20 464 4 689 1 590 888 318 1 358
Начално и незавършено начално 8 345 5 460 1 348 296 209 56 976
Никога не посещавали училище 494 307 64 46 32 6 39
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 3 577 2 480 46 - - - 1 051
Мъже Общо 132 601 91 781 21 295 5 621 3 094 2 303 8 507
Образователна и научна степен "доктор" 2 159 1 455 340 127 59 53 125
Висше 38 931 25 865 6 977 1 687 904 959 2 539
Средно 66 558 46 947 10 403 2 671 1 489 1 040 4 008
Основно 18 871 13 486 2 878 995 540 221 751
Начално и незавършено начално 4 083 2 680 649 128 91 27 508
Никога не посещавали училище 175 104 21 13 11 3 23
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 1 824 1 244 27 - - - 553
Жени Общо 100 862 67 557 16 363 4 190 2 124 1 891 8 737
Образователна и научна степен "доктор" 1 521 1 030 262 79 39 28 83
Висше 41 311 27 897 6 792 1 532 761 945 3 384
Средно 41 260 27 433 6 737 1 783 837 789 3 681
Основно 10 436 6 978 1 811 595 348 97 607
Начално и незавършено начално 4 262 2 780 699 168 118 29 468
Никога не посещавали училище 319 203 43 33 21 3 16
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 1 753 1 236 19 - - - 498
Структура-процент
Общо Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Образователна и научна степен "доктор" 1,6 1,6 1,6 2,1 1,9 1,9 1,2
Висше 34,4 33,7 36,6 32,8 31,9 45,4 34,3
Средно 46,2 46,7 45,5 45,4 44,6 43,6 44,6
Основно 12,6 12,8 12,5 16,2 17,0 7,6 7,9
Начално и незавършено начално 3,6 3,4 3,6 3,0 4,0 1,3 5,7
Никога не посещавали училище 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,1 0,2
Дете 1,5 1,6 0,1 - - - 6,1
Мъже Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Образователна и научна степен "доктор" 1,6 1,6 1,6 2,3 1,9 2,3 1,5
Висше 29,4 28,2 32,8 30,0 29,2 41,6 29,8
Средно 50,2 51,2 48,9 47,5 48,1 45,2 47,1
Основно 14,2 14,7 13,5 17,7 17,5 9,6 8,8
Начално и незавършено начално 3,1 2,9 3,0 2,3 2,9 1,2 6,0
Никога не посещавали училище 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3
Дете 1,4 1,4 0,1 - - - 6,5
Жени Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Образователна и научна степен "доктор" 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 1,5 0,9
Висше 41,0 41,3 41,5 36,6 35,8 50,0 38,7
Средно 40,9 40,6 41,2 42,6 39,4 41,7 42,1
Основно 10,3 10,3 11,1 14,2 16,4 5,1 6,9
Начално и незавършено начално 4,2 4,1 4,3 4,0 5,6 1,5 5,4
Никога не посещавали училище 0,3 0,3 0,3 0,8 1,0 0,2 0,2
Дете 1,7 1,8 0,1 - - - 5,7