Население на страната според преброяванията

Година: 2011 Население: 2026309 Година: 2011 Население: 2026309 Година: 2011 Население: 2026309 Година: 2011 Население: 5338261 Година: 2011 Население: 5338261 Година: 2011 Население: 5338261 Година: 2011 Население: 7364570 Година: 2011 Население: 7364570 Година: 2011 Население: 7364570 Година: 2001 Население: 2454367 Година: 2001 Население: 2454367 Година: 2001 Население: 2454367 Година: 2001 Население: 5474534 Година: 2001 Население: 5474534 Година: 2001 Население: 5474534 Година: 2001 Население: 7928901 Година: 2001 Население: 7928901 Година: 2001 Население: 7928901 Година: 1992 Население: 2782765 Година: 1992 Население: 2782765 Година: 1992 Население: 2782765 Година: 1992 Население: 5704552 Година: 1992 Население: 5704552 Година: 1992 Население: 5704552 Година: 1992 Население: 8487317 Година: 1992 Население: 8487317 Година: 1992 Население: 8487317 Година: 1985 Население: 3148710 Година: 1985 Население: 3148710 Година: 1985 Население: 3148710 Година: 1985 Население: 5799939 Година: 1985 Население: 5799939 Година: 1985 Население: 5799939 Година: 1985 Население: 8948649 Година: 1985 Население: 8948649 Година: 1985 Население: 8948649 Година: 1975 Население: 3666684 Година: 1975 Население: 3666684 Година: 1975 Население: 3666684 Година: 1975 Население: 5061087 Година: 1975 Население: 5061087 Година: 1975 Население: 5061087 Година: 1975 Население: 8727771 Година: 1975 Население: 8727771 Година: 1975 Население: 8727771 Година: 1965 Население: 4405042 Година: 1965 Население: 4405042 Година: 1965 Население: 4405042 Година: 1965 Население: 3822824 Година: 1965 Население: 3822824 Година: 1965 Население: 3822824 Година: 1965 Население: 8227866 Година: 1965 Население: 8227866 Година: 1965 Население: 8227866 Година: 1956 Население: 5057638 Година: 1956 Население: 5057638 Година: 1956 Население: 5057638 Година: 1956 Население: 2556071 Година: 1956 Население: 2556071 Година: 1956 Население: 2556071 Година: 1956 Население: 7613709 Година: 1956 Население: 7613709 Година: 1956 Население: 7613709 Година: 1946 Население: 5294161 Година: 1946 Население: 5294161 Година: 1946 Население: 5294161 Година: 1946 Население: 1735188 Година: 1946 Население: 1735188 Година: 1946 Население: 1735188 Година: 1946 Население: 7029349 Година: 1946 Население: 7029349 Година: 1946 Население: 7029349 Година: 1934 Население: 4775388 Година: 1934 Население: 4775388 Година: 1934 Население: 4775388 Година: 1934 Население: 1302551 Година: 1934 Население: 1302551 Година: 1934 Население: 1302551 Година: 1934 Население: 6077939 Година: 1934 Население: 6077939 Година: 1934 Население: 6077939 Година: 1926 Население: 4348610 Година: 1926 Население: 4348610 Година: 1926 Население: 4348610 Година: 1926 Население: 1130131 Година: 1926 Население: 1130131 Година: 1926 Население: 1130131 Година: 1926 Население: 5478741 Година: 1926 Население: 5478741 Година: 1926 Население: 5478741 Година: 1920 Население: 3880596 Година: 1920 Население: 3880596 Година: 1920 Население: 3880596 Година: 1920 Население: 966375 Година: 1920 Население: 966375 Година: 1920 Население: 966375 Година: 1920 Население: 4846971 Година: 1920 Население: 4846971 Година: 1920 Население: 4846971 Година: 1910 Население: 3507991 Година: 1910 Население: 3507991 Година: 1910 Население: 3507991 Година: 1910 Население: 829522 Година: 1910 Население: 829522 Година: 1910 Население: 829522 Година: 1910 Население: 4337513 Година: 1910 Население: 4337513 Година: 1910 Население: 4337513 Година: 1905 Население: 3245886 Година: 1905 Население: 3245886 Година: 1905 Население: 3245886 Година: 1905 Население: 789689 Година: 1905 Население: 789689 Година: 1905 Население: 789689 Година: 1905 Население: 4035575 Година: 1905 Население: 4035575 Година: 1905 Население: 4035575 Година: 1900 Население: 3001848 Година: 1900 Население: 3001848 Година: 1900 Население: 3001848 Година: 1900 Население: 742435 Година: 1900 Население: 742435 Година: 1900 Население: 742435 Година: 1900 Население: 3744283 Година: 1900 Население: 3744283 Година: 1900 Население: 3744283
 
Години на преброяванията1 Пол Общо % В градовете % В селата %
1900 Общо 3 744 283 100.0 742 435 19,8 3 001 848 80,2
Мъже 1 909 567 100.0 384 041 20,1 1 525 526 79,9
Жени 1 834 716 100.0 358 394 19,5 1 476 322 80,5
Жени на 1000 мъже 961 933 968
1905 Общо 4 035 575 100.0 789 689 19,6 3 245 886 80,4
Мъже 2 057 092 100.0 409 992 19,9 1 647 100 80,1
Жени 1 978 483 100.0 379 697 19,2 1 598 786 80,8
Жени на 1000 мъже 962 926 971
1910 Общо 4 337 513 100.0 829 522 19,1 3 507 991 80,9
Мъже 2 206 685 100.0 428 668 19,4 1 778 017 80,6
Жени 2 130 828 100.0 400 854 18,8 1 729 974 81,2
Жени на 1000 мъже 966 935 973
1920 Общо 4 846 971 100.0 966 375 19,9 3 880 596 80,1
Мъже 2 420 784 100.0 496 635 20,5 1 924 149 79,5
Жени 2 426 187 100.0 469 740 19,4 1 956 447 80,6
Жени на 1000 мъже 1 002 946 1 017
1926 Общо 5 478 741 100.0 1 130 131 20,6 4 348 610 79,4
Мъже 2 743 025 100.0 574 961 21,0 2 168 064 79,0
Жени 2 735 716 100.0 555 170 20,3 2 180 546 79,7
Жени на 1000 мъже 997 966 1 006
1934 Общо 6 077 939 100.0 1 302 551 21,4 4 775 388 78,6
Мъже 3 053 893 100.0 660 914 21,6 2 392 979 78,4
Жени 3 024 046 100.0 641 637 21,2 2 382 409 78,8
Жени на 1000 мъже 990 971 996
1946 Общо 7 029 349 100.0 1 735 188 24,7 5 294 161 75,3
Мъже 3 516 774 100.0 888 538 25,3 2 628 236 74,7
Жени 3 512 575 100.0 846 650 24,1 2 665 925 75,9
Жени на 1000 мъже 999 953 1 014
1956 Общо 7 613 709 100.0 2 556 071 33,6 5 057 638 66,4
Мъже 3 799 356 100.0 1 276 670 33,6 2 522 686 66,4
Жени 3 814 353 100.0 1 279 401 33,5 2 534 952 66,5
Жени на 1000 мъже 1 004 1 002 1 005
1965 Общо 8 227 866 100.0 3 822 824 46,5 4 405 042 53,5
Мъже 4 114 167 100.0 1 911 860 46,5 2 202 307 53,5
Жени 4 113 699 100.0 1 910 964 46,5 2 202 735 53,6
Жени на 1000 мъже 1 000 1 000 1 000
1975 Общо 8 727 771 100.0 5 061 087 58,0 3 666 684 42,0
Мъже 4 357 820 100.0 2 517 708 57,8 1 840 112 42,2
Жени 4 369 951 100.0 2 543 379 58,2 1 826 572 41,8
Жени на 1000 мъже 1 003 1 010 993
1985 Общо 8 948 649 100.0 5 799 939 64,8 3 148 710 35,2
Мъже 4 433 302 100.0 2 865 081 64,6 1 568 221 35,4
Жени 4 515 347 100.0 2 934 858 65,0 1 580 489 35,0
Жени на 1000 мъже 1 019 1 024 1 008
1992 Общо 8 487 317 100.0 5 704 552 67,2 2 782 765 32,8
Мъже 4 170 622 100.0 2 792 331 67,0 1 378 291 33,1
Жени 4 316 695 100.0 2 912 221 67,5 1 404 474 32,5
Жени на 1000 мъже 1 035 1 043 1 019
2001 Общо 7 928 901 100.0 5 474 534 69,1 2 454 367 31,0
Мъже 3 862 465 100.0 2 651 312 68,6 1 211 153 31,4
Жени 4 066 436 100.0 2 823 222 69,4 1 243 214 30,6
Жени на 1000 мъже 1 053 1 065 1 026
2011 Общо 7 364 570 100.0 5 338 261 72,5 2 026 309 27,5
Мъже 3 586 571 100.0 2 580 734 72,0 1 005 837 28,0
Жени 3 777 999 100.0 2 757 527 73,0 1 020 472 27,0
Жени на 1000 мъже 1 053 1 069 1 015
1 - При преброяванията до 1956 г. вкл. броят на населението е установен на база на категорията налично население, а за преброянията след 1965 г. - на база на категорията постоянно население.