Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Бургас

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 10 731 6 987 1 734 419 206 249 1 136
Образователна и научна степен "доктор" 69 38 7 9 .. 3 11
Висше 3 266 2 005 544 122 74 118 403
Средно 5 186 3 485 824 191 80 109 497
Основно 1 631 1 123 284 87 38 18 81
Начално и незавършено начално 393 234 69 8 10 .. 71
Никога не посещавали училище 24 15 .. .. 3 - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 162 87 4 - - - 71
Мъже Общо 6 347 4 291 1 049 255 125 130 497
Образователна и научна степен "доктор" 44 25 4 7 - .. 7
Висше 1 595 1 002 279 66 39 58 151
Средно 3 312 2 315 538 121 54 60 224
Основно 1 127 794 195 57 28 10 43
Начално и незавършено начално 178 106 31 4 3 .. 33
Никога не посещавали училище 9 5 .. - .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 82 44 .. - - - 37
Жени Общо 4 384 2 696 685 164 81 119 639
Образователна и научна степен "доктор" 25 13 3 .. .. .. 4
Висше 1 671 1 003 265 56 35 60 252
Средно 1 874 1 170 286 70 26 49 273
Основно 504 329 89 30 10 8 38
Начално и незавършено начално 215 128 38 4 7 - 38
Никога не посещавали училище 15 10 .. .. .. - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 80 43 3 - - - 34