Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Благоевград

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 8 214 5 453 1 291 253 96 94 1 027
Образователна и научна степен "доктор" 53 28 4 5 .. .. 14
Висше 1 864 1 261 334 68 28 37 136
Средно 4 760 3 109 752 150 50 47 652
Основно 1 160 777 174 30 16 7 156
Начално и незавършено начално 207 149 26 - .. .. 29
Никога не посещавали училище 3 3 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 167 126 .. - - - 40
Мъже Общо 5 128 3 545 844 156 58 52 473
Образователна и научна степен "доктор" 35 18 - 5 - .. 11
Висше 899 615 175 33 14 16 46
Средно 3 165 2 178 527 97 33 28 302
Основно 825 582 133 21 11 6 72
Начално и незавършено начално 116 87 8 - - .. 20
Никога не посещавали училище 3 3 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 85 62 .. - - - 22
Жени Общо 3 086 1 908 447 97 38 42 554
Образователна и научна степен "доктор" 18 10 4 - .. - 3
Висше 965 646 159 35 14 21 90
Средно 1 595 931 225 53 17 19 350
Основно 335 195 41 9 5 .. 84
Начално и незавършено начално 91 62 18 - .. .. 9
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 82 64 - - - - 18