Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Добрич

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 4 225 2 878 608 184 78 148 329
Образователна и научна степен "доктор" 14 4 3 - .. .. 4
Висше 952 614 122 34 16 52 114
Средно 2 074 1 425 302 81 25 84 157
Основно 807 572 128 54 27 9 17
Начално и незавършено начално 289 202 49 15 7 .. 15
Никога не посещавали училище 21 15 4 - .. - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 68 46 - - - - 22
Мъже Общо 2 323 1 646 327 100 44 77 129
Образователна и научна степен "доктор" 9 .. .. - .. .. ..
Висше 442 299 59 18 7 25 34
Средно 1 210 863 180 42 16 43 66
Основно 505 374 67 32 16 7 9
Начално и незавършено начално 114 77 18 8 3 - 8
Никога не посещавали училище 8 6 .. - .. - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 35 25 - - - - 10
Жени Общо 1 902 1 232 281 84 34 71 200
Образователна и научна степен "доктор" 5 .. .. - - - ..
Висше 510 315 63 16 9 27 80
Средно 864 562 122 39 9 41 91
Основно 302 198 61 22 11 .. 8
Начално и незавършено начално 175 125 31 7 4 .. 7
Никога не посещавали училище 13 9 3 - .. - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 33 21 - - - - 12