Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Габрово

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 689 2 401 606 207 68 52 355
Образователна и научна степен "доктор" 24 10 .. 4 .. 3 4
Висше 915 575 168 49 11 18 94
Средно 2 141 1 414 349 114 44 28 192
Основно 438 292 75 35 11 .. 23
Начално и незавършено начално 110 72 10 5 .. .. 21
Никога не посещавали училище 3 .. .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 58 36 .. - - - 21
Мъже Общо 2 083 1 408 345 103 40 21 166
Образователна и научна степен "доктор" 15 6 .. .. .. .. ..
Висше 424 269 88 18 9 6 34
Средно 1 293 904 202 58 23 13 93
Основно 264 176 45 22 7 - 14
Начално и незавършено начално 55 33 8 3 - - 11
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 32 20 - - - - 12
Жени Общо 1 606 993 261 104 28 31 189
Образователна и научна степен "доктор" 9 4 - .. - .. ..
Висше 491 306 80 31 .. 12 60
Средно 848 510 147 56 21 15 99
Основно 174 116 30 13 4 .. 9
Начално и незавършено начално 55 39 .. .. .. .. 10
Никога не посещавали училище 3 .. .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 26 16 .. - - - 9