Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Ямбол

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 953 2 688 618 111 29 40 467
Образователна и научна степен "доктор" 7 3 .. - - - 3
Висше 820 554 121 30 10 12 93
Средно 2 345 1 574 384 62 13 23 289
Основно 600 437 96 18 6 4 39
Начално и незавършено начално 128 87 14 .. - .. 25
Никога не посещавали училище 3 .. - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 50 31 .. - - - 17
Мъже Общо 2 337 1 639 378 64 22 21 213
Образователна и научна степен "доктор" .. - - - - - ..
Висше 384 263 61 15 5 5 35
Средно 1 448 1 012 243 38 11 12 132
Основно 414 309 63 11 6 3 22
Начално и незавършено начално 63 38 9 - - .. 15
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 25 16 .. - - - 7
Жени Общо 1 616 1 049 240 47 7 19 254
Образователна и научна степен "доктор" 5 3 .. - - - ..
Висше 436 291 60 15 5 7 58
Средно 897 562 141 24 .. 11 157
Основно 186 128 33 7 - .. 17
Начално и незавършено начално 65 49 5 .. - - 10
Никога не посещавали училище .. .. - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 25 15 - - - - 10