Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Кюстендил

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 521 2 413 726 150 42 52 138
Образователна и научна степен "доктор" 8 3 3 .. - - -
Висше 817 559 157 36 12 20 33
Средно 2 108 1 434 464 94 27 27 62
Основно 404 293 79 17 3 5 7
Начално и незавършено начално 96 62 21 .. - - 12
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 87 61 .. - - - 24
Мъже Общо 2 184 1 505 462 99 25 33 60
Образователна и научна степен "доктор" 4 3 - .. - - -
Висше 388 260 84 18 6 9 11
Средно 1 417 978 309 65 17 19 29
Основно 286 207 53 14 .. 5 5
Начално и незавършено начално 54 32 15 .. - - 6
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 34 24 .. - - - 9
Жени Общо 1 337 908 264 51 17 19 78
Образователна и научна степен "доктор" 4 - 3 .. - - -
Висше 429 299 73 18 6 11 22
Средно 691 456 155 29 10 8 33
Основно 118 86 26 3 .. - ..
Начално и незавършено начално 42 30 6 - - - 6
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 53 37 .. - - - 15