Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Кърджали

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 6 079 3 834 1 037 553 433 74 148
Образователна и научна степен "доктор" 6 3 .. .. - - ..
Висше 803 532 144 46 32 19 30
Средно 2 627 1 845 368 189 128 36 61
Основно 1 984 1 142 379 232 196 14 21
Начално и незавършено начално 499 218 121 67 65 3 25
Никога не посещавали училище 109 53 24 18 12 .. -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 51 41 - - - - 10
Мъже Общо 3 821 2 481 631 337 261 41 70
Образователна и научна степен "доктор" 4 .. .. .. - - ..
Висше 396 249 80 29 20 7 11
Средно 1 890 1 343 266 134 92 24 31
Основно 1 259 752 225 145 116 8 13
Начално и незавършено начално 218 100 54 24 29 - 11
Никога не посещавали училище 30 15 5 4 4 .. -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 24 21 - - - - 3
Жени Общо 2 258 1 353 406 216 172 33 78
Образователна и научна степен "доктор" .. .. - - - - -
Висше 407 283 64 17 12 12 19
Средно 737 502 102 55 36 12 30
Основно 725 390 154 87 80 6 8
Начално и незавършено начално 281 118 67 43 36 3 14
Никога не посещавали училище 79 38 19 14 8 - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 27 20 - - - - 7