Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Монтана

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 2 909 2 118 470 103 24 44 150
Образователна и научна степен "доктор" 8 6 - - - .. ..
Висше 606 403 111 27 5 11 49
Средно 1 686 1 224 293 57 15 24 73
Основно 432 342 54 17 4 8 7
Начално и незавършено начално 114 94 12 .. - - 6
Никога не посещавали училище 4 4 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 59 45 - - - - 14
Мъже Общо 1 643 1 222 267 67 20 18 49
Образователна и научна степен "доктор" 4 4 - - - - -
Висше 277 191 58 12 .. .. 12
Средно 1 009 750 165 43 14 12 25
Основно 254 196 39 10 4 4 ..
Начално и незавършено начално 64 54 5 .. - - 3
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 34 26 - - - - 8
Жени Общо 1 266 896 203 36 4 26 101
Образователна и научна степен "доктор" 4 .. - - - .. ..
Висше 329 212 53 15 3 9 37
Средно 677 474 128 14 .. 12 48
Основно 178 146 15 7 - 4 6
Начално и незавършено начално 50 40 7 - - - 3
Никога не посещавали училище 3 3 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 25 19 - - - - 6