Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Пазарджик

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 7 625 5 644 1 370 247 62 52 250
Образователна и научна степен "доктор" 21 11 6 3 - - ..
Висше 1 676 1 119 367 78 21 15 76
Средно 4 236 3 147 775 126 31 32 125
Основно 1 290 1 044 178 40 9 4 15
Начално и незавършено начално 260 208 41 - .. .. 9
Никога не посещавали училище 12 11 .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 130 104 .. - - - 24
Мъже Общо 4 634 3 507 809 169 35 26 88
Образователна и научна степен "доктор" 15 8 4 .. - - ..
Висше 775 511 187 46 8 9 14
Средно 2 733 2 080 479 88 18 15 53
Основно 911 750 113 33 8 .. 5
Начално и незавършено начално 128 97 24 - .. - 6
Никога не посещавали училище 7 7 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 65 54 .. - - - 9
Жени Общо 2 991 2 137 561 78 27 26 162
Образователна и научна степен "доктор" 6 3 .. .. - - -
Висше 901 608 180 32 13 6 62
Средно 1 503 1 067 296 38 13 17 72
Основно 379 294 65 7 .. .. 10
Начално и незавършено начално 132 111 17 - - .. 3
Никога не посещавали училище 5 4 .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 65 50 - - - - 15