Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Пловдив

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 22 213 15 258 3 637 981 492 368 1 477
Образователна и научна степен "доктор" 212 136 44 12 4 7 9
Висше 7 345 4 933 1 379 288 137 155 453
Средно 11 097 7 648 1 736 535 281 178 719
Основно 2 594 1 897 361 128 65 25 118
Начално и незавършено начално 593 384 106 17 4 3 79
Никога не посещавали училище 22 16 3 .. .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 350 244 8 - - - 98
Мъже Общо 12 921 8 961 2 087 585 286 196 806
Образователна и научна степен "доктор" 114 70 26 7 .. 3 6
Висше 3 549 2 310 732 147 71 70 219
Средно 7 011 4 928 1 054 345 167 101 416
Основно 1 730 1 312 214 77 44 19 64
Начално и незавършено начално 329 216 53 8 .. 3 47
Никога не посещавали училище 7 4 .. .. - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 181 121 6 - - - 54
Жени Общо 9 292 6 297 1 550 396 206 172 671
Образователна и научна степен "доктор" 98 66 18 5 .. 4 3
Висше 3 796 2 623 647 141 66 85 234
Средно 4 086 2 720 682 190 114 77 303
Основно 864 585 147 51 21 6 54
Начално и незавършено начално 264 168 53 9 .. - 32
Никога не посещавали училище 15 12 .. - .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 169 123 .. - - - 44