Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Перник

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 052 2 171 477 96 36 39 233
Образователна и научна степен "доктор" 12 7 3 - - - ..
Висше 791 540 154 29 8 13 47
Средно 1 802 1 313 278 55 24 21 111
Основно 340 239 33 12 3 5 48
Начално и незавършено начално 64 39 7 - .. - 17
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 41 31 .. - - - 8
Мъже Общо 1 810 1 303 260 56 24 24 143
Образователна и научна степен "доктор" 8 5 .. - - - ..
Висше 352 238 72 18 4 5 15
Средно 1 139 844 159 31 17 15 73
Основно 260 184 23 7 .. 4 40
Начално и незавършено начално 36 21 3 - .. - 11
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 15 11 .. - - - ..
Жени Общо 1 242 868 217 40 12 15 90
Образователна и научна степен "доктор" 4 .. .. - - - -
Висше 439 302 82 11 4 8 32
Средно 663 469 119 24 7 6 38
Основно 80 55 10 5 .. .. 8
Начално и незавършено начално 28 18 4 - - - 6
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 26 20 - - - - 6