Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Русе

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 6 922 4 765 1 167 302 182 101 405
Образователна и научна степен "доктор" 40 26 8 .. - .. 4
Висше 1 813 1 199 295 92 43 42 142
Средно 3 646 2 500 653 168 106 47 172
Основно 1 027 767 165 34 29 10 22
Начално и незавършено начално 266 183 45 6 4 .. 27
Никога не посещавали училище 8 6 - .. - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 122 84 .. - - - 37
Мъже Общо 3 894 2 705 666 152 114 58 199
Образователна и научна степен "доктор" 25 15 7 - - .. ..
Висше 873 573 160 42 22 19 57
Средно 2 175 1 526 375 85 75 27 87
Основно 619 460 97 22 15 10 15
Начално и незавършено начално 139 88 26 3 .. .. 19
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 62 42 .. - - - 19
Жени Общо 3 028 2 060 501 150 68 43 206
Образователна и научна степен "доктор" 15 11 .. .. - - ..
Висше 940 626 135 50 21 23 85
Средно 1 471 974 278 83 31 20 85
Основно 408 307 68 12 14 - 7
Начално и незавършено начално 127 95 19 3 .. - 8
Никога не посещавали училище 7 5 - .. - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 60 42 - - - - 18