Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Софийска

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 978 2 897 606 136 54 80 205
Образователна и научна степен "доктор" 27 16 7 .. - - 3
Висше 1 166 808 183 34 21 42 78
Средно 2 180 1 624 328 84 26 35 83
Основно 435 330 74 15 4 3 9
Начално и незавършено начално 105 70 14 .. 3 - 17
Никога не посещавали училище 3 .. - .. - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 62 47 - - - - 15
Мъже Общо 2 292 1 701 351 78 33 47 82
Образователна и научна степен "доктор" 16 10 5 - - - ..
Висше 505 354 79 14 10 24 24
Средно 1 371 1 031 212 50 18 20 40
Основно 315 244 48 12 4 3 4
Начално и незавършено начално 51 37 7 .. .. - 5
Никога не посещавали училище .. - - .. - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 33 25 - - - - 8
Жени Общо 1 686 1 196 255 58 21 33 123
Образователна и научна степен "доктор" 11 6 .. .. - - ..
Висше 661 454 104 20 11 18 54
Средно 809 593 116 34 8 15 43
Основно 120 86 26 3 - - 5
Начално и незавършено начално 54 33 7 - .. - 12
Никога не посещавали училище .. .. - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 29 22 - - - - 7