Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Шумен

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 5 756 3 838 842 292 247 132 405
Образователна и научна степен "доктор" 44 29 6 .. .. .. 4
Висше 1 079 676 182 46 25 37 113
Средно 2 662 1 836 392 110 85 57 182
Основно 1 479 983 210 100 111 29 46
Начално и незавършено начално 371 231 49 31 21 7 32
Никога не посещавали училище 27 15 3 3 4 - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 94 68 - - - - 26
Мъже Общо 3 212 2 185 467 163 143 78 176
Образователна и научна степен "доктор" 27 18 4 .. .. .. ..
Висше 480 307 93 23 9 17 31
Средно 1 597 1 128 224 66 59 34 86
Основно 884 600 120 54 62 23 25
Начално и незавършено начално 168 96 25 17 11 3 16
Никога не посещавали училище 10 6 .. .. .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 46 30 - - - - 16
Жени Общо 2 544 1 653 375 129 104 54 229
Образователна и научна степен "доктор" 17 11 .. - - .. 3
Висше 599 369 89 23 16 20 82
Средно 1 065 708 168 44 26 23 96
Основно 595 383 90 46 49 6 21
Начално и незавършено начално 203 135 24 14 10 4 16
Никога не посещавали училище 17 9 .. .. 3 - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 48 38 - - - - 10