Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Силистра

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 3 577 2 581 559 150 79 40 168
Образователна и научна степен "доктор" 6 .. 3 - .. - -
Висше 612 425 106 21 13 6 41
Средно 1 745 1 278 283 72 27 17 68
Основно 860 629 127 49 28 14 13
Начално и незавършено начално 250 184 34 5 10 .. 15
Никога не посещавали училище 28 19 5 3 - .. -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 76 44 .. - - - 31
Мъже Общо 2 081 1 544 309 82 46 21 79
Образователна и научна степен "доктор" 4 .. .. - .. - -
Висше 270 190 52 8 7 .. 12
Средно 1 112 841 168 43 21 9 30
Основно 531 399 68 30 14 11 9
Начално и незавършено начално 118 86 18 .. 3 - 10
Никога не посещавали училище 3 .. .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 43 25 - - - - 18
Жени Общо 1 496 1 037 250 68 33 19 89
Образователна и научна степен "доктор" .. .. .. - - - -
Висше 342 235 54 13 6 5 29
Средно 633 437 115 29 6 8 38
Основно 329 230 59 19 14 3 4
Начално и незавършено начално 132 98 16 4 7 .. 5
Никога не посещавали училище 25 17 4 3 - .. -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 33 19 .. - - - 13