Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Сливен

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 5 406 3 717 1 037 224 93 63 272
Образователна и научна степен "доктор" 19 13 .. - - .. 3
Висше 1 165 794 208 44 13 25 81
Средно 2 704 1 816 567 112 56 30 123
Основно 1 070 767 195 59 20 7 22
Начално и незавършено начално 304 219 59 8 4 - 14
Никога не посещавали училище 17 14 .. .. - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 127 94 4 - - - 29
Мъже Общо 3 046 2 103 605 119 53 30 136
Образователна и научна степен "доктор" 14 9 .. - - .. ..
Висше 505 350 86 22 8 9 30
Средно 1 654 1 116 364 57 36 15 66
Основно 669 488 119 36 8 5 13
Начално и незавършено начално 146 100 32 4 .. - 9
Никога не посещавали училище 5 4 .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 53 36 .. - - - 16
Жени Общо 2 360 1 614 432 105 40 33 136
Образователна и научна степен "доктор" 5 4 - - - - ..
Висше 660 444 122 22 5 16 51
Средно 1 050 700 203 55 20 15 57
Основно 401 279 76 23 12 .. 9
Начално и незавършено начално 158 119 27 4 3 - 5
Никога не посещавали училище 12 10 .. .. - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 74 58 3 - - - 13