Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Смолян

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 1 764 1 271 287 55 34 37 80
Образователна и научна степен "доктор" 3 3 - - - - -
Висше 427 275 79 13 15 20 25
Средно 1 023 757 171 29 14 15 37
Основно 248 196 26 12 5 .. 7
Начално и незавършено начално 40 24 11 .. - - 4
Никога не посещавали училище 3 - - - - - 3
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 20 16 - - - - 4
Мъже Общо 1 127 837 180 39 21 19 31
Образователна и научна степен "доктор" .. .. - - - - -
Висше 215 142 40 8 7 9 9
Средно 693 526 115 21 10 8 13
Основно 181 143 19 9 4 .. 4
Начално и незавършено начално 22 13 6 .. - - ..
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 14 11 - - - - 3
Жени Общо 637 434 107 16 13 18 49
Образователна и научна степен "доктор" .. .. - - - - -
Висше 212 133 39 5 8 11 16
Средно 330 231 56 8 4 7 24
Основно 67 53 7 3 .. - 3
Начално и незавършено начално 18 11 5 - - - ..
Никога не посещавали училище 3 - - - - - 3
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 6 5 - - - - ..