Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:София

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 67 342 46 367 10 124 2 741 1 663 1 497 4 950
Образователна и научна степен "доктор" 2 702 1 880 447 149 73 48 105
Висше 37 516 25 891 6 243 1 531 871 857 2 123
Средно 22 255 15 397 2 858 901 661 535 1 903
Основно 2 849 1 894 366 138 55 44 352
Начално и незавършено начално 1 317 813 203 19 3 12 267
Никога не посещавали училище 40 16 .. 3 - .. 18
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 663 476 5 - - - 182
Мъже Общо 36 155 24 763 5 335 1 530 977 865 2 685
Образователна и научна степен "доктор" 1 561 1 080 253 87 45 33 63
Висше 18 722 12 721 3 159 831 478 471 1 062
Средно 13 031 9 056 1 585 516 415 324 1 135
Основно 1 805 1 237 226 86 36 30 190
Начално и незавършено начално 677 420 108 8 3 7 131
Никога не посещавали училище 28 10 .. .. - - 14
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 331 239 .. - - - 90
Жени Общо 31 187 21 604 4 789 1 211 686 632 2 265
Образователна и научна степен "доктор" 1 141 800 194 62 28 15 42
Висше 18 794 13 170 3 084 700 393 386 1 061
Средно 9 224 6 341 1 273 385 246 211 768
Основно 1 044 657 140 52 19 14 162
Начално и незавършено начално 640 393 95 11 - 5 136
Никога не посещавали училище 12 6 - .. - .. 4
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 332 237 3 - - - 92