Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Търговище

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 2 763 1 861 475 126 63 34 204
Образователна и научна степен "доктор" 7 3 3 - - - ..
Висше 496 302 93 22 10 16 53
Средно 1 362 937 229 71 24 15 86
Основно 656 471 111 30 21 3 20
Начално и незавършено начално 168 107 35 3 6 - 17
Никога не посещавали училище 11 6 .. - .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 63 35 .. - - - 26
Мъже Общо 1 655 1 142 285 69 40 18 101
Образователна и научна степен "доктор" 5 .. .. - - - ..
Висше 239 143 51 10 7 7 21
Средно 913 642 152 42 18 9 50
Основно 398 295 64 16 12 .. 9
Начално и незавършено начално 62 40 13 .. .. - 6
Никога не посещавали училище 4 .. .. - .. - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 34 19 .. - - - 13
Жени Общо 1 108 719 190 57 23 16 103
Образователна и научна степен "доктор" .. .. .. - - - -
Висше 257 159 42 12 3 9 32
Средно 449 295 77 29 6 6 36
Основно 258 176 47 14 9 .. 11
Начално и незавършено начално 106 67 22 .. 4 - 11
Никога не посещавали училище 7 5 .. - .. - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 29 16 - - - - 13