Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Варна

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 15 928 10 061 2 290 630 397 352 2 198
Образователна и научна степен "доктор" 174 112 22 6 7 7 20
Висше 6 229 3 885 925 238 147 159 875
Средно 6 990 4 396 996 284 201 154 959
Основно 1 679 1 113 275 88 35 28 140
Начално и незавършено начално 603 394 66 14 7 4 118
Никога не посещавали училище 32 26 3 - - - 3
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 221 135 3 - - - 83
Мъже Общо 8 719 5 598 1 288 331 233 181 1 088
Образователна и научна степен "доктор" 107 70 12 4 4 5 12
Висше 2 924 1 819 457 120 87 73 368
Средно 4 135 2 661 600 144 119 82 529
Основно 1 116 758 181 57 19 20 81
Начално и незавършено начално 308 206 35 6 4 .. 56
Никога не посещавали училище 17 14 .. - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 112 70 .. - - - 41
Жени Общо 7 209 4 463 1 002 299 164 171 1 110
Образователна и научна степен "доктор" 67 42 10 .. 3 .. 8
Висше 3 305 2 066 468 118 60 86 507
Средно 2 855 1 735 396 140 82 72 430
Основно 563 355 94 31 16 8 59
Начално и незавършено начално 295 188 31 8 3 3 62
Никога не посещавали училище 15 12 .. - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 109 65 .. - - - 42