Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Видин

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 2 167 1 497 415 66 17 39 133
Образователна и научна степен "доктор" 11 5 .. .. - - 3
Висше 511 297 105 21 7 18 63
Средно 1 269 899 267 38 6 17 42
Основно 260 206 33 5 3 4 9
Начално и незавършено начално 69 52 9 - .. - 7
Никога не посещавали училище 4 4 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 43 34 - - - - 9
Мъже Общо 1 195 837 227 39 9 23 60
Образователна и научна степен "доктор" 6 5 - .. - - -
Висше 236 138 50 10 3 9 26
Средно 744 538 153 24 3 10 16
Основно 153 117 19 4 3 4 6
Начално и незавършено начално 31 20 5 - - - 6
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 25 19 - - - - 6
Жени Общо 972 660 188 27 8 16 73
Образователна и научна степен "доктор" 5 - .. .. - - 3
Висше 275 159 55 11 4 9 37
Средно 525 361 114 14 3 7 26
Основно 107 89 14 .. - - 3
Начално и незавършено начално 38 32 4 - .. - ..
Никога не посещавали училище 4 4 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 18 15 - - - - 3