Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Враца

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 4 103 2 864 853 142 36 52 156
Образователна и научна степен "доктор" 9 5 3 .. - - -
Висше 920 565 219 37 10 16 73
Средно 2 310 1 639 484 79 22 31 55
Основно 622 461 115 24 3 5 14
Начално и незавършено начално 144 110 31 .. .. - ..
Никога не посещавали училище 10 9 - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 88 75 .. - - - 12
Мъже Общо 2 267 1 624 465 75 23 20 60
Образователна и научна степен "доктор" 5 4 - .. - - -
Висше 422 268 108 14 6 6 20
Средно 1 342 974 271 48 13 12 24
Основно 368 274 69 11 3 .. 9
Начално и незавършено начално 76 58 16 .. .. - -
Никога не посещавали училище 7 6 - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 47 40 .. - - - 6
Жени Общо 1 836 1 240 388 67 13 32 96
Образователна и научна степен "доктор" 4 .. 3 - - - -
Висше 498 297 111 23 4 10 53
Средно 968 665 213 31 9 19 31
Основно 254 187 46 13 - 3 5
Начално и незавършено начално 68 52 15 - - - ..
Никога не посещавали училище 3 3 - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 41 35 - - - - 6