Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Велико Търново

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 6 534 4 537 964 208 75 104 646
Образователна и научна степен "доктор" 71 47 10 .. 3 .. 8
Висше 1 729 1 127 276 51 24 40 211
Средно 3 491 2 453 521 107 37 51 322
Основно 893 682 114 40 11 12 34
Начално и незавършено начално 225 146 41 8 - - 30
Никога не посещавали училище 5 4 - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 120 78 .. - - - 40
Мъже Общо 3 738 2 641 566 119 46 55 311
Образователна и научна степен "доктор" 43 29 7 .. .. - 3
Висше 874 570 153 28 11 18 94
Средно 2 101 1 514 313 62 26 30 156
Основно 548 419 72 23 7 7 20
Начално и незавършено начално 105 67 20 4 - - 14
Никога не посещавали училище - - - - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 67 42 .. - - - 24
Жени Общо 2 796 1 896 398 89 29 49 335
Образователна и научна степен "доктор" 28 18 3 - .. .. 5
Висше 855 557 123 23 13 22 117
Средно 1 390 939 208 45 11 21 166
Основно 345 263 42 17 4 5 14
Начално и незавършено начално 120 79 21 4 - - 16
Никога не посещавали училище 5 4 - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 53 36 .. - - - 16