Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Добрич

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 189 677 93 267 96 410 130 580 63 605 66 975 59 097 29 662 29 435
Под трудоспособна1 27 926 14 371 13 555 18 524 9 603 8 921 9 402 4 768 4 634
В трудоспособна2 117 351 62 074 55 277 84 827 44 009 40 818 32 524 18 065 14 459
Над трудоспособна3 44 400 16 822 27 578 27 229 9 993 17 236 17 171 6 829 10 342
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.