Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Габрово

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 122 702 59 266 63 436 100 225 48 399 51 826 22 477 10 867 11 610
Под трудоспособна1 14 530 7 466 7 064 12 409 6 370 6 039 2 121 1 096 1 025
В трудоспособна2 70 647 37 922 32 725 60 916 32 267 28 649 9 731 5 655 4 076
Над трудоспособна3 37 525 13 878 23 647 26 900 9 762 17 138 10 625 4 116 6 509
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.