Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Пазарджик

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 275 548 135 780 139 768 171 363 83 839 87 524 104 185 51 941 52 244
Под трудоспособна1 42 435 22 033 20 402 26 568 13 809 12 759 15 867 8 224 7 643
В трудоспособна2 170 834 90 976 79 858 108 750 57 059 51 691 62 084 33 917 28 167
Над трудоспособна3 62 279 22 771 39 508 36 045 12 971 23 074 26 234 9 800 16 434
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.