Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Пловдив

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 683 027 329 900 353 127 507 407 243 457 263 950 175 620 86 443 89 177
Под трудоспособна1 96 682 49 901 46 781 72 426 37 363 35 063 24 256 12 538 11 718
В трудоспособна2 424 323 220 529 203 794 326 731 167 277 159 454 97 592 53 252 44 340
Над трудоспособна3 162 022 59 470 102 552 108 250 38 817 69 433 53 772 20 653 33 119
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.