Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Перник

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 133 530 65 421 68 109 105 182 51 202 53 980 28 348 14 219 14 129
Под трудоспособна1 16 218 8 369 7 849 14 019 7 214 6 805 2 199 1 155 1 044
В трудоспособна2 80 378 43 072 37 306 67 172 35 282 31 890 13 206 7 790 5 416
Над трудоспособна3 36 934 13 980 22 954 23 991 8 706 15 285 12 943 5 274 7 669
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.