Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Плевен

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 269 752 132 642 137 110 179 474 88 018 91 456 90 278 44 624 45 654
Под трудоспособна1 37 205 19 076 18 129 24 848 12 741 12 107 12 357 6 335 6 022
В трудоспособна2 155 601 84 232 71 369 112 775 59 797 52 978 42 826 24 435 18 391
Над трудоспособна3 76 946 29 334 47 612 41 851 15 480 26 371 35 095 13 854 21 241
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.