Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Русе

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 235 252 114 501 120 751 180 326 87 495 92 831 54 926 27 006 27 920
Под трудоспособна1 30 096 15 469 14 627 23 840 12 242 11 598 6 256 3 227 3 029
В трудоспособна2 143 724 76 258 67 466 115 254 60 336 54 918 28 470 15 922 12 548
Над трудоспособна3 61 432 22 774 38 658 41 232 14 917 26 315 20 200 7 857 12 343
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.