Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Шумен

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 180 528 88 389 92 139 113 204 54 541 58 663 67 324 33 848 33 476
Под трудоспособна1 27 082 14 024 13 058 16 324 8 424 7 900 10 758 5 600 5 158
В трудоспособна2 112 238 59 267 52 971 73 357 37 796 35 561 38 881 21 471 17 410
Над трудоспособна3 41 208 15 098 26 110 23 523 8 321 15 202 17 685 6 777 10 908
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.