Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Силистра

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 119 474 59 298 60 176 53 987 26 380 27 607 65 487 32 918 32 569
Под трудоспособна1 16 808 8 695 8 113 6 871 3 566 3 305 9 937 5 129 4 808
В трудоспособна2 72 055 38 755 33 300 33 707 17 684 16 023 38 348 21 071 17 277
Над трудоспособна3 30 611 11 848 18 763 13 409 5 130 8 279 17 202 6 718 10 484
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.