Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Сливен

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 197 473 96 564 100 909 131 041 63 603 67 438 66 432 32 961 33 471
Под трудоспособна1 36 116 18 453 17 663 23 093 11 809 11 284 13 023 6 644 6 379
В трудоспособна2 118 249 62 301 55 948 82 303 42 646 39 657 35 946 19 655 16 291
Над трудоспособна3 43 108 15 810 27 298 25 645 9 148 16 497 17 463 6 662 10 801
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.