Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: София

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 1 291 591 615 493 676 098 1 231 348 585 657 645 691 60 243 29 836 30 407
Под трудоспособна1 168 551 86 740 81 811 160 007 82 252 77 755 8 544 4 488 4 056
В трудоспособна2 859 390 435 710 423 680 821 431 415 623 405 808 37 959 20 087 17 872
Над трудоспособна3 263 650 93 043 170 607 249 910 87 782 162 128 13 740 5 261 8 479
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.