Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Стара Загора

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 333 265 162 771 170 494 235 027 114 386 120 641 98 238 48 385 49 853
Под трудоспособна1 48 286 25 122 23 164 33 943 17 612 16 331 14 343 7 510 6 833
В трудоспособна2 201 755 106 752 95 003 152 068 79 087 72 981 49 687 27 665 22 022
Над трудоспособна3 83 224 30 897 52 327 49 016 17 687 31 329 34 208 13 210 20 998
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.