Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Варна

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 475 074 232 627 242 447 393 068 191 539 201 529 82 006 41 088 40 918
Под трудоспособна1 71 286 36 549 34 737 57 414 29 447 27 967 13 872 7 102 6 770
В трудоспособна2 304 878 159 120 145 758 259 359 134 238 125 121 45 519 24 882 20 637
Над трудоспособна3 98 910 36 958 61 952 76 295 27 854 48 441 22 615 9 104 13 511
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.