Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Враца

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 186 848 92 205 94 643 110 173 54 111 56 062 76 675 38 094 38 581
Под трудоспособна1 26 896 13 716 13 180 16 419 8 340 8 079 10 477 5 376 5 101
В трудоспособна2 110 158 59 724 50 434 71 491 37 693 33 798 38 667 22 031 16 636
Над трудоспособна3 49 794 18 765 31 029 22 263 8 078 14 185 27 531 10 687 16 844
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.