Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Велико Търново

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 258 494 124 936 133 558 179 200 86 069 93 131 79 294 38 867 40 427
Под трудоспособна1 32 109 16 486 15 623 22 017 11 310 10 707 10 092 5 176 4 916
В трудоспособна2 159 764 83 241 76 523 120 418 61 123 59 295 39 346 22 118 17 228
Над трудоспособна3 66 621 25 209 41 412 36 765 13 636 23 129 29 856 11 573 18 283
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.