Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Пловдив

7648 7648 7648 172 172 172 2022 2022 2022 209 209 209 10854 10854 10854 387 387 387 6500 6500 6500 385 385 385 13294 13294 13294 829 829 829 14175 14175 14175 664 664 664 11107 11107 11107 1367 1367 1367 19438 19438 19438 880 880 880 8710 8710 8710 2297 2297 2297 25174 25174 25174 1259 1259 1259 7442 7442 7442 3979 3979 3979 34430 34430 34430 2217 2217 2217 4317 4317 4317 4818 4818 4818 33941 33941 33941 3052 3052 3052 2700 2700 2700 5560 5560 5560 36458 36458 36458 4213 4213 4213 1444 1444 1444 5381 5381 5381 33717 33717 33717 5529 5529 5529 722 722 722 5032 5032 5032 33235 33235 33235 8878 8878 8878 300 300 300 3913 3913 3913 30260 30260 30260 15634 15634 15634 138 138 138 2037 2037 2037 24072 24072 24072 24914 24914 24914 40 40 40 631 631 631 12648 12648 12648 34017 34017 34017 16 16 16 130 130 130 3423 3423 3423 41520 41520 41520 6 6 6 20 20 20 209 209 209 33956 33956 33956 90707 90707 90707
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 683 027 507 407 175 620
Неженени/неомъжени 268 034 203 860 64 174
Женени/омъжени 309 702 228 360 81 342
Разведени 36 553 29 924 6 629
Вдовци/вдовици 68 738 45 263 23 475
Под 15 Общо 90 707 67 909 22 798
Неженени/неомъжени 90 707 67 909 22 798
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 34 191 25 508 8 683
Неженени/неомъжени 33 956 25 367 8 589
Женени/омъжени 209 119 90
Разведени 20 16 4
Вдовци/вдовици 6 6 -
20-24 Общо 45 089 35 160 9 929
Неженени/неомъжени 41 520 32 713 8 807
Женени/омъжени 3 423 2 337 1 086
Разведени 130 98 32
Вдовци/вдовици 16 12 4
25-29 Общо 47 336 37 214 10 122
Неженени/неомъжени 34 017 26 948 7 069
Женени/омъжени 12 648 9 728 2 920
Разведени 631 514 117
Вдовци/вдовици 40 24 16
30-34 Общо 51 161 40 672 10 489
Неженени/неомъжени 24 914 19 505 5 409
Женени/омъжени 24 072 19 322 4 750
Разведени 2 037 1 743 294
Вдовци/вдовици 138 102 36
35-39 Общо 50 107 39 338 10 769
Неженени/неомъжени 15 634 11 875 3 759
Женени/омъжени 30 260 23 980 6 280
Разведени 3 913 3 271 642
Вдовци/вдовици 300 212 88
40-44 Общо 47 867 36 822 11 045
Неженени/неомъжени 8 878 6 573 2 305
Женени/омъжени 33 235 25 545 7 690
Разведени 5 032 4 183 849
Вдовци/вдовици 722 521 201
45-49 Общо 46 071 35 004 11 067
Неженени/неомъжени 5 529 3 978 1 551
Женени/омъжени 33 717 25 560 8 157
Разведени 5 381 4 418 963
Вдовци/вдовици 1 444 1 048 396
50-54 Общо 48 931 37 086 11 845
Неженени/неомъжени 4 213 2 924 1 289
Женени/омъжени 36 458 27 688 8 770
Разведени 5 560 4 500 1 060
Вдовци/вдовици 2 700 1 974 726
55-59 Общо 46 128 34 742 11 386
Неженени/неомъжени 3 052 2 154 898
Женени/омъжени 33 941 25 622 8 319
Разведени 4 818 3 886 932
Вдовци/вдовици 4 317 3 080 1 237
60-64 Общо 48 068 34 649 13 419
Неженени/неомъжени 2 217 1 528 689
Женени/омъжени 34 430 24 790 9 640
Разведени 3 979 3 123 856
Вдовци/вдовици 7 442 5 208 2 234
65-69 Общо 37 440 25 575 11 865
Неженени/неомъжени 1 259 863 396
Женени/омъжени 25 174 17 005 8 169
Разведени 2 297 1 883 414
Вдовци/вдовици 8 710 5 824 2 886
70-74 Общо 32 792 21 211 11 581
Неженени/неомъжени 880 595 285
Женени/омъжени 19 438 12 376 7 062
Разведени 1 367 1 111 256
Вдовци/вдовици 11 107 7 129 3 978
75-79 Общо 28 962 18 306 10 656
Неженени/неомъжени 664 482 182
Женени/омъжени 14 175 8 748 5 427
Разведени 829 687 142
Вдовци/вдовици 13 294 8 389 4 905
80-84 Общо 18 126 11 849 6 277
Неженени/неомъжени 385 287 98
Женени/омъжени 6 500 4 213 2 287
Разведени 387 339 48
Вдовци/вдовици 10 854 7 010 3 844
85+ Общо 10 051 6 362 3 689
Неженени/неомъжени 209 159 50
Женени/омъжени 2 022 1 327 695
Разведени 172 152 20
Вдовци/вдовици 7 648 4 724 2 924